کاش می شد گاهی پروانه شد

به گذشته رفت و دیوانه شد

کاش می شد تا ابد در حال بد

ماند و آه کشید و آخر روانه شد

کاش می شد آرزویی در سر نداشت

تا با هر شادی ای مستانه شد

کاش می شد در این دل دیوانه

احساس نداشت و بیگانه شد

شعر ارسالی از پریسا گرامیان