گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین

روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
 ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین